0950 771 686

                                        VŠEOBECNE OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
                                                                   

Cl.
Úvodné ustanovenie
 1. Tieto všeobecné obchodné a reklamné podmienky upravujú práva spotrebiteľov a povinností predávajúceho v oblasti ochrany spotrebiteľa.
 2. Tieto všeobecné obchodné a reklamné podmienky sa vzťahujú na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisiace s podnikaním na území Slovenskej republiky.
Cl. II 
Vymedzenie pojmov

           Na účely týchto všeobecných obchodných a reklamných podmienok sa rozumie:

 1. spotrebiteľom fyzická ( ďalej len zákazník ) osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti,
 2. predávajúcim podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby,
 3. výrobkom nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa,
 4. ktorý sa vzťahuje na bežné alebo rozumne predvídateľné podmienky používania, inštalácie alebo údržby, nepredstavuje počas obdobia určeného výrobcom alebo počas obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo a vlastnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám podľa zvláštneho predpisu,
 5. službou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktoré sú ponúkané spotrebiteľovi za odplatné alebo bezodplatné
 6. bezpečná služba, ktorá za obvyklých alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia iba minimálne nebezpečenstvo,
 7. bežnou kvalitou takou kvalitou, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné použitie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa,
 8. reklamáciou uplatnenia zodpovednosti za vady výrobku alebo služby, za poskytnutie služby
 9. vybavenie reklamácie ukončením reklamácie prostredníctvom odovzdania opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením nákupnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím,
 10. donášková služba je stravovacie zariadenie, ktoré ponúka stravovanie formou rozvozu
Cl. III 
Práva spotrebiteľa
 1. Každý zákazník má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie výhrad, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojej zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a podávanie podnetov a sťažností orgánom dohľadu a kontroly a obci pri porušení zákonom uznaných spotrebiteľských práv.
 2. Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie výrobkov, tovarov, služieb a bezodkladne v prípade, že daný výrobok, tovar alebo služba nezodpovedá bežnej kvalite vedúceho prevádzky alebo u vedúceho zmene.
Cl. IV 
Povinnosti predávajúceho
 1. Predávajúci je povinný:
  1. predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť zákazníkovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
  2. predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite, ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky nižšie ako bežné kvality, len ak upozorní zákazníka na všetky rozdiely,
  3. predávať produkty a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
  4. správne účtovať ceny pri predaji výrobkov, tovarov alebo pri poskytovaní služieb,
  5. zabezpečiť hygienické podmienky pri predaji výrobkov, tovarov a poskytovaných služieb,
  6. ktoré sú určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
  7. zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich bezpečné použitie.
 2. Predávajúci nesmie odmietnuť predať tovar alebo výrobok vystavený alebo inak pripravený na predaj alebo odmietnuť poskytovanie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach.
 3. Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré sú v rozpore s tradíciami a ktoré vykazujú zjavné znaky diskriminácie alebo odchýlky od pravidiel morálky uznávanej pri predaji tovaru, tovaru a poskytovania služieb ujmu zákazníka pri nedodržiavaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklostí a praxe, využívajú najmä omyl, les, nerovnosť, značnú nerovnosť zmluvných strán a porušenie zmluvnej slobody.
 4. Predávajúci nesmie klamať zákazníka, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje alebo zaklčovať údaje o vlastnostiach výrobku alebo služby alebo o nákupných podmienkach.
 5. Je povinný najneskôr 24 hodín pred dočasným uzatvorením prevádzky za predpokladu, že prevádzka je uzatvorená dlhšie ako jeden deň.
 6. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené obchodné meno, identifikačné číslo a sídla predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, adresa sídla, dátum predaja, názov a množstvo výrobku alebo druhu služby, alebo služby a celková cena, ktorú zákazník zaplatil.
 7. Predávajúci predáva zákazníkom výrobky, tovary alebo poskytuje služby podľa platných cenníkov miestnych v kaviarni a reštaurácii.
Cl.
Reklamné konanie
 1. Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie výrobkov, tovarov, služieb a bezodkladne v prípade, že daný výrobok, tovar alebo služba nezodpovedá obvyklej kvalite.
 2. Túto výpoveď si zákazník uplatní bezodkladne u zodpovedného vedúceho alebo u vedúceho zmene. Zodpovedný vedúci alebo vedúci smeny je povinný vybaviť túto reklamáciu zákazníka ihneď a bezodkladne.
 3. V prípade, že zodpovedný vedúci alebo vedúci pracovníci vymenia zákazku na základe oprávnenia od zákazníka, vydá nový výrobok, tovar alebo službu v kvalite, ktorá zodpovedá kvalite daného výrobku, tovaru alebo služby, prípadne poskytne primeranú zľavu na daný výrobok, tovar alebo službu.
 4. V prípade, že zodpovedný vedúci alebo vedúci nezmení reklamáciu zákazníka, mu bude doručené potvrdenie o odmietnutí reklamácie, ktoré bude obsahovať následné údaje, až po dátum uplatnenia reklamácie a dôvod odmietnutia reklamácie.
Cl. VI 
Miesto uplatnenia reklamácie

         Prevádzkovateľ prevádzkového konania, Toryská 5, Košice 040 01, počas prevádzkovej doby uvedenej v týchto                                     všeobecných obchodných a reklamných podmienkach vedúceho prevádzky a vedúcich zmlúv.

Cl. VII 
Záverečné ustanovenie
 1. Tieto všeobecné obchodné a reklamné podmienky sú platné a účinné dňom ich podpisovania konateľom obchodnej spoločnosti 
 2. Tieto všeobecné obchodné a reklamné podmienky sa môžu meniť len na základe písomného súhlasu konateľov obchodnej spoločnosti 
 3. Na právne vzťahy v týchto všeobecných obchodných a reklamných podmienkach, ktoré nie sú výslovne upravené, sa vzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Vaša objednávka

Vaš nákupný košík je prázdny...
Dokončiť objednávku

Čakacia doba je 1,30 hod.